آلل هاي جنسي در زنبور عسل

موضوعات : نژاد

آلل هاي جنسي در زنبور عسل

ژنها كه عامل توارث صفات هستند بر روي كروموزومها قرار داشته و تعداد كروموزومها نيز در هر موجود زنده مشخص و اختصاصي مي باشد . كروموزومها به صورت جفت و يكي از آنها  كروموزوم پدري و ديگري كروموزوم مادري است . تعداد كروموزومها در زنبور ماده ( ملكه و كارگر) 32 عدد ( 2*16 است ) ولي در زنبور نر از طريق بكرزايي توليد مي شود كه فقط 16 عدد كروموزوم است . جنس نر و ماده در ساير موجودات از طريق كروموزومهاي جنسي  (  xx , xy)  تعيين مي شود ولي در زنبور عسل فقط يك جايگاه ژني در تعيين جنس نقش دارد . در اين جايگاه ژني  حدود 22 آلل مختلف شناخته شده اند كه بصورت a22 ... a3 , a2 , a1    نشان داده مي شود . اين سري آلل هاي تعين كننده جنس را  آلل هاي جنسي مي نامند . اگر دو آلل مختلف جنسي ( مثلا a2 , a7  ) هر يك زنبوروجود داشته باشد يك زنبور ماده توليد مي شود و اگر يك آلل جنسي موجود باشد ( هموزيگوت ) زنبور حاصل نر مي شود چون فقط يك كروموزوم ( يا يك آلل جنسي ) در هر تخم غير بارور وجود دارد لذا جنس زنبور حاصل نر مي شود . در موارد نادر در هنگام آميزش هاي طبيعي  خصوصا آميزشهاي خويشاوندي در آلل جنسي هموزيگوت ( مثلا a3,a2  ) در يك تخم بارور قرار مي گيرد . در اين حالت زنبور حاصل نر ديپلوئيدي مي باشد البته در حالت طبيعي زنبورهاي كارگر لاروهاي حاصل از اين تخم ها را لحظه اي پس از تفريح خورده و يا كشته بيرون كندو منتقل مي نمايند . اين پديده ممكن است به دليل عدم فرمون مناسب در اين لارو باشد در كروموزوم هاي ملكه دو آلل جنسي متفاوت مي باشد ؛ بنابر اين از نظر جايگاه ژني مربوط به تعيين جنسيت از هر ملكه امكان دارد دو نوع زنبور نر توليد شود ، از طرفي ممكن است ملكه در كيسه ذخيره اسپرم خود تا 22 نوع آلل جنسي مختلف را كه حاصل آميزش با زنبور نر مختلف است داشته باشد . هنگامي كه به موقع كروموزوم هاي ملكه و كروموزوم هاي اسپرماتوزوئيدهاي موجود در كيسه ذخيره اسپرم او داراي حداقل 6 آلل جنسي مختلف باشد ، در هنگام تخمگذاري از بخش عمده سلولهاي شان كندو استفاده مي شود ؛ بنابر اين در آميزش ملكه استفاده از زنبور هاي نر مختلف ( زنبور نر حاصل از چندين ملكه مختلف ) توصيه مي شود .

كروموزوم زنبورعسل

ژن زنبورعسل

محقق احمد زماني هرگلاني  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 27 مرداد ماه 1391
  • 12869 بازدید
  • 2 نظر