صفحه اصلي سايت جستجوگر سايت قوانين سايت تبليغات در سايت كار با تالار گفتمان كار با تالار گفتمان

ﺧﻮاص و ﻓﻮاﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﻮت

هر چی که دوست داشتی.مطالب جالب و خواندنی و...........

مدير انجمن: mellifera

ﺧﻮاص و ﻓﻮاﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﻮت

پستتوسط youka » 28 خرداد ماه 1396 17:13

آوﯾﺨﺘﻦ ﯾﺎﻗﻮت ﺑﺮ ﮔﺮدن ، ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن در ﺑﺪن ﮔﺮدﯾﺪه و از ﺳﮑﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﺎﻗﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي وﯾﺮوﺳﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك و واﮔﯿﺮ دار ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﮐﺴﯽ داﺋﻤﺎ ﯾﺎﻗﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ و ﺷﮑﻮه ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺴﺐ و درآﻣﺪش روﻧﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. این گوهر ﺷﺠﺎﻋﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ کرده و همچنین ﻧﻤﺎد ﺷﺎﻧﺲ، وﻓﺎداري، ﺛﺮوت و ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ. ﯾﺎﻗﻮت ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ، ﻋﺸﻖ ورزي و آراﻣﺶ در ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد. این گوهر ضد اﺿﻄﺮاب و ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ است و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﻣﺤﺒﺖ و ﭘﯿﻮﻧﺪ زوﺟﯿﻦ می گردد، ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان دم ﺑﺨﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯽ آورد.
ﻏﻢ را از ﺷﻤﺎ دور می کند و ﺷﺎدي را به ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد. از اﯾﻦ رو ﯾﺎﻗﻮت را دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﺷﺎداﺑﯽ و آراﻣﺶ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. این گوهر ﺳﺒﺐ ﺟﺬب اﻧﺮژي ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺰﯾﺰ ﺷﺪن در ﺟﻤﻊ و ﺿﺪ ﻃﻠﺴﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.این مطلب برگرفته از سایت آموزشگاه جواهر سازی است .
یاقوت ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﻧﺮژي ﺑﻮده و ﻧﯿﺮوي ﭘﺎك ﺳﺎزي و ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي دارد. ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻔﯿﺪ و اﻋﺼﺎب را ﺗﻘﻮﯾﺖ و آرام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺻﺮع، رﻋﺸﻪ، ﺳﺮدردﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﯿﮕﺮن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. هچنین ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ و ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺛﺮي دارد. یاقوت ﺑﺮاي ﺗﺴﮑﯿﻦ دردﻫﺎي روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ و ﻣﻔﺼﻠﯽ، دردﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺮس ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي دارد. از این گوهر می توان ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺟﻮش ﻫﺎي ﺻﻮرت و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﺷﻮره ﺳﺮ استفاده کرد و ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺎرﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ و درﻣﺎن ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. ﻧﻘﺶ ﯾﺎﻗﻮت در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ، ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ، ﭼﺸﻢ ﻫﺎ و ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه، درد ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داده و در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎﺑﺎروري و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﺎﻗﻮت ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎرﺧﻮن اﺳﺖ.
نماد کاربر
youka
بهترین کاربر سایت زنبورعسل
بهترین کاربر سایت زنبورعسل
 
پست ها : 183
تاريخ عضويت: 24 ارديبهشت ماه 1396 17:00
نام واقعی: یوکابد قاجاریان
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 1 دفعه
امتياز: 7880


مباحث مشابه


بازگشت به مطالب جذاب و خواندني

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان


سلام مهمان گرامي؛

مهمان گرامي، براي مشاهده تالار با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد