تاریخ : يكشنبه، 8 اسفند ماه، 1389
موضوع : اخبارزنبورداري

دیدن عسل در خواب

دیدن عسل در خواب

از اعصار گذشته مردم علاقه مند بودند که آینده را پیش بینی کنند لذا برای این منظور اقوام مختلف علوم متنوعی را خلق کرده اند مانند ستاره شناسی ، تعبیر خواب ، طالع بینی ، فال قهوه ، روانشناسی رنگها ، کف بینی ، عدد شناسی ، تاروت وئی جینگ و غیره که کم هم نیستند تعبیر خواب نیز یکی از این علوم به شمار می رود و معایب و مزایای خودرا دارد.

هرچند خواب و تعبیر آن مشخصات و مختصات خاصی دارد اما برای آشنایی شما با این مقوله نیز مطالبی جمع آوری کرده ایم که در زیر می خوانید

در علم تعبیر خواب هم عسل جایگاه خاصی دارد .معبران اکثرا دیدن عسل و زنبور عسل در خواب را نیک دانسته اند.

بقیه در ادامه مطلبتعبیر خواب زنبور:

1ـ خوردن عسل در خواب ، نشانة کسب ثروتی قابل توجه است .

2ـ دیدن عسل در خواب ، علامت کسب ثروت و راحتی است و داشتن تمایلات مادی و غیراخلاقی .

-3 دیدن زنبور در خواب ، نشانة آن است که با کینة تمام دربارة شما بدگویی خواهند کرد

-4خوردن عسل : دوستی تازه

-5تماشای عسل: خوشبختی و کامیابی

-6انتخاب کردن عسل:کارهای سودمند انجام خواهد شد

7ـ اگر خواب ببینید زنبوری شما را نیش می زند ، نشانة آن است که طعم حسادت و نفرت دیگران را خواهید چشید .

8ـ اگر خواب ببینید زنبوری را می کشید ، نشانة آن است که دشمنان خود را سرکوب خواهد کرد ، و حق خود را از آنها خواهید گرفت

محمدبن سیرین گوید: زنبور درخواب، مردی سفله و دون همت است. اگر بیند زنبور او را بگزید، دلیل که او را از مردی دون، رنج و مکروه رسد، یا سخنی ناخوش شنود. اگر بیند زنبور بسیاری بر وی جمع شدند، دلیل که در میان مردمان دون گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را می گزیدند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید، دلیل که از زنی بد، وی را آزاری رسد. اگر زنبور بسیار در خانه خود جمع بیند، دلیل که او را با زنی سخن چین شغلی افتد. اگر بیند زنبور را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بینداز هوا زنبوران بسیار جمع آمده اند، دلیل که لشگری در آنجا جمع شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن زنبور درخواب، بر شش وجه است. اول: غوغا. دوم: مردم دون. سوم: لشگر. چهارم: ملخ. پنجم: دشمن. ششم: فرزندان.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زنبور سرخ در خواب های ما دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود. اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد. اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید. اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید. اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.

لوک اویتنهاو می گوید :

زنبورعسل نشانه نیک بختی

نیش خوردن از زنبور : مجادله با دوستان

در محیط کاری : امید زیبا

گله زنبورعسل: محصول پربار

گرفتن : ناراحتی

کشتن : بدبختی

http://nish-o-nosh.blogsky.com


پرورش زنبور عسل, زنبورعسل, زنبور عسل, دانلود زنبورداري, زنبورداری, پرورش زنبورعسل, عبادی رحیم،احمدی علی, عکس زنبورعسل, مریم گلی, درخت نارون, انواع کندو, درخت بادام, کندو, آناتومی زنبور عسل, ژله رویال, بهترين زنبوردار ايران, زنبور ملکه, دستگاه گوارش زنبور, وبلاگ تخصصي زنبور, اناتومی زنبور عسل, کندو زنبور عسل, pollen grain, طرح توجیهی زنبورداری, عکس اناتومی حشرات, دانلود کتاب زنبورداری ,خبرهای زنبور عسل,زنبورستان, الکستراتور, دانلود كتاب زنبور, لوازم زنبورداری, كندو, موم بر, تصاویر جفتگیری زنبورعسل ,زنبور, بید کله مرده, لارو زنبور عسل, کندوی زنبور عسل, نحوه زنبورداری, زهر زنبور, پرورش زنبورعسل, تولید مثل زنبور عسل, گرده گل, کندوهای بومی, دگردیسی زنبورعسل, روش های تکثیر مصنوعی, کتابهای پرورش زنبور عسل, حشرات گرده افشان, پرورش زنبور عسل اقتصاد, پرورش زنبور عسل مدرن, ژنتيك زنبور عسل, عکس زنبورعسل, ملکه, زنبورخوار, انواع زنبورعسل

منبع این مقاله : :سایت زنبورعسل ایران
آدرس این مطلب : http://www.mellifera.ir/803///پرورش-زنبورعسل,زنبورعسل,زنبورداری,زنبورستان/