قاب پرورش ملکه با دو تیرک

قاب پرورش ملکه با دو تیرک

14000 تومان

قاب پرورش ملکه با دو تیرک ، مناسب برای همه روشهای پرورش ملکه
قیمت هر یک قاب یا دو تیرک جهت نصب فنجانکها

 

مقدار ست نصب شده از 10 تا 15 عدد متغر می باشد به عبارتی یک قاب از 20 تا 30 پیوند میتواند روی قاب نصب شود.