ورق کنار کندو (گوشه کندو)

ورق کنار کندو (گوشه کندو)

22000 تومان

ورق کنار کندو (هر کیلوبرای  15 کندو ) اندازه 210*25 میلیمتر