تیمول ضد کنه واروا

تیمول ضد کنه واروا

360000 تومان

تیمول ضد کنه واروا  مقدار 10 گرم در کندوی 10 قاب (10 گرم تیمول پودر شده را داخل سیم توری ویا توری پشه بند  یا پارچه توری قرار داده و روی قاب بگذارید)

تیمول
دارای ریشه گیاهی وداروی ارگانیسم
است وبرای زنبوران مسموم کننده نبوده واثرات کنه کشی ان درمبارزه با کنه واروا واکاراپیس وودی باثبات رسیده است کلنی های الوده به کنه هادو باردراوایل بهاروپائیزباتیمول معالجه میشوند ۲/گرم ازان بصورت پودر پاشی ودرفواصل قاب هاباعث ازبین رفتن کنه وارواگردیده وقدرت تولید مثل کنه های ماده را  درسلول ها کاهش می دهد استفاده سه باروبفواصل چهار تاپنج روزوبمقداریک الی دو گرم درهر کندو ۷۳تا۹۸ درصدکنه هارا ازبین می برد
درروش دیگری۱۰گرم از تیمول رادر داخل کیسه توری دربالای اشیانه نوزادان ودرزیر سقف کندو ویا در حدفاصل طبقات قرار داده می شود بخارات تیمول
بمدت دوماه کنه هارا می کشد
درمعالجه کلنی های الوده باروش پودر پاشی تیمول متوجه شدیم که زنبوران نورادان سرپوش دار(مخصوصانوزادان
نر)رااز سلول هادراورده وبجلوی سوراخ پرواز کندو می ریزند ودربررسی بیشتر نوزادان وشفیره های مذکورمشاهده کردیم که انها دارای کنه هایی درسنین مختلفی می باشندودربرزسی بیشتر متوجه شدیم که بخارتیمول  ازسرپوش
سلول ها داخل انها گردیده وتاثیراتی برروی کنه ها می گذارند که منجر به واکنش کنه هامی شود وزنبوران نیز به غیر عادی بودن سلول ها حاوی کنه هاپی
برده‌ وسرپوش سلول هارابر داشته ونوزادان حاوی کنه هارابه بیرون کندو انتقال می دهند
درمورد کاهش تخم گذاری کنه هادرهنگام استفاده از تیمول چنین استنباط میکنیم
 بخارتیمول بوی لاروهای ۵- ۵/۵روزه  که کنه ها به طرف انها۰جذب می شوند خنثی کرده وانها قادر به تشخیص سلول های حاوی لاروهای ۵-۵/۵ روزه نمی شوندتا بداخل انها وارد شده وجفتگیری وتخم ریزی نمایند
توصیه می شود درصورت امکان مراکز ثحقیقاتی وزنبورداران علاقمند این عمل را در زنبورستان انجام داده ونتایج حاصله را برای همکاران ارایه فرمایید