شیر استیل اکستراکتور و صافی عسل

شیر استیل اکستراکتور و صافی عسل

45000 تومان

شیر اکستراکتور  و صافی عسل استیل درجه یک قطر دهانه 4 سانتی متر