ظوابط مهاجرت و استقرار زنبورستان ها :

موضوعات : اخبار

ظوابط مهاجرت و استقرار زنبورستان ها :

 1- تقاضاي مهاجرت به صورت درخواست كتبي به همراه گواهي بهداشتي واحد زنبورداري از دامپزشكي ،مبني بر سلامت واغحد توسط زنبوردار ،قبل از مهاجرت به امور دام جهد كشاورزي شهرستان مبداء ارائه شود تا نسبت به صدور مجوز اقدام شود .

 2- امور دام جهاد كشاورزي شهرستان مبداء زنبوردار متقاضي را به اموردام شهرستان مقصد معرفي و پس از موافقت امور دام جهاد كشاورزي شهرستان مقصد به شرح زير اقدام به صدور مجوز مهاجرت مي نمايد. ( جهاد كشاورزي شهرستان موظف است رونوشتي جهت اطلاع به اموردام جهادكشاورزي استان ارسال نمايد).

 3-  موافقت امور دام شهرستان مقصد براي اسكان زنبورداران مهاجر به شكل زير انجام ميشود:      در مورد استقرار،حداكثر ده روز قبل از حركت زنبورستان به شهرستان مقصد، مجوز مهاجرت ارسال ميشود ودر صورتيكه درخواست اسكان يك منطقه براي دو زنبوردار در يك زمان به شهرستان مقصد برسد، الويت با زنبوردار داراي سابقه اسكان در آن منطقه خواهد بود.

-4زنبورداران در فصل كوچ موظف به رعايت حداقل فاصله زنبورستانهاي  خود به شرح زير هستند:

الف) از 30تا100 كلني به شعاع 1000متر ودرمناطق جنگلي و متراكم از نظر پوشش گياهي 500متر .

ب) از 100تا 300 كلني به شعاع 1500 متر در مناطق جنگلي متراكم از نظر پوشش گياهي 1000  متر

ج) از 300 كلني به بالا به شعاع 2000 متر در مناطق جنگلي ومتراكم از نظر پوشش گياهي 1500 متر.

تبصره 1 : زنبورداران مجازنيستند به منظوراشغال منطقه كلني هاي خود را به بنه هاي كوچكتر تقسيم كنند مگر كساني كه بيش از500 كلني داشته باشند كه در اين صورت مازاد بر اين تعداد را ميتوانند با رعايت فواصل تعيين شده در محلهاي ديگر مستقرنمايند.

تبصره 2: قرار دادن كندهاي خالي در منطقه حقي  را براي زنبور دار ايجاد نمي نمايد.

تبصره 3: فواصل اعلام شده در بند 4 با توجه به موقعيت جغرافيايي واقليمي هر منطقه، رعايت حداقل مشخص شده توسط اموردام استان قابل افزايش است.

 5-در مراتع وجنگلها و صحراهاي شهد خيز كشور، افراد (حقيقي وحقوقي ) حق تعرض و جلوگيري از اسكان زنبورداران مهاجر را ندارند و در موارد بروز اختلاف ، اموردام جهاد كشاورزي با در نظر گرفتن كليه موارد فوق ، ملزم به حمايت از زنبور داران است.

 تبصره: صحراي شهد خيزبه منطقه ايي اطلاق ميشود كه داراي گياهان خودرو باشدو در مالكيت اشخاص نيست.

 6-موارد پيش بيني نشده در اين دستورالعمل با در نظركارشناسي واح زنبورداري استان قابل اجراست.

7-با زنبورداران متخلف از مفاد اين دستورالعمل ،در مراحل اول برخوردهايي از قبيل قطع خدمات زنبورداري ( خدمات دولتي و تعاوني ) و در مراحل بعدي ابطال شناسنامه زنبورداري ومعرفي به مراجع ذيصلاح صورت خواهد گرفت ومديريت جهد كشاورزي استان مبداء موظف به اجراي آن خواهد بود.

www.jkghazvin.maj.ir  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 2 فروردين ماه 1390
  • 3751 بازدید
  • 0 نظر