مقايسه روش های معرفی ملکه

موضوعات : بحريني

 

 

 

در اين مطالعه در صد پذيرش ملکه ای باکره چهار روزه معرفی شده به کندو چه های جفت گيری با استفاده از روش های شاخون (طبيعی و مصنوعی) و يا قفس معرفی ملکه مقايسه گرديد. درصد پذيرش ملکه در روش معرفی توسط شاخون طبيعی 95% و شاخون مصنوعی 93% تعيين گرديد. در مقابل،ميزان موفقيت و پذيرش ملکه بااستفاده از قفس در طی مدت زمان يک ساعت (47%) و يا 48 ساعت (73%) بسيار کمتر بود. همچنين دو ساعت پس از معرفی ملکه توسط سلول طبيعی نسبت به روش معرفی با قفس، ملکه ها بيشتر مورد رسيدگی و توجه کارگران قرار می گرفتند. ملکه های معرفی شده با قفس نيز ظاهری مضطرب داشته و مرتبا در سطح شان ها رفت وآمد می کردند. بطور کلی معرفی ملکه توسط سلول ملکه (شاخون) بسيار موفق تر از روش معرفی با قفس ارزيابی شد (Perez-Sato et al. 2007).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 2 مهر ماه 1390
  • 2319 بازدید
  • 0 نظر