علل توليد ملكه زنبورعسل در كندو به روش طبيعي

موضوعات : ملکه

علل توليد ملكه زنبورعسل در كندو به روش طبيعي و بچه دهي

معمولا در كندوهاي زنبورعسل موقعي سلول ملكه ساخته مي شود و يا بچه مصنوعي ايجاد مي شود كه ملكه اصلي كندو فاقد قدرت اوليه توليد نوزاد باشد و به ناچار جمعيت كارگران وارد عمل شده و تغيراتي در جهت تعويض ملكه زنبورعسل ويا بچه دهي ايجاد ميكنند.به طور معمول در داخل كندوي زنبورعسل و به طور طبيعي زنبورها در سه خالت به شرح زير سلول ملكه ساخته و اقدام به پرورش ملكه زنبورعسل ميكنند:

الف- هنگام توليد بچه توسط كلني

در اين حالت به طور طبيعي تعداد زيادي سلول ملكه در اطراف حاشيه شانها ساخته شده و ملكه در انها تخمريزي ميكند.ملكه هاي پرورش يافته در اين گونه سلولها اغلب كيفيت خوبي دارند.

ب- هنگام پير بودن ملكه و ضعيف بودن راندمان كلني

در اين حالت نيز تعدادي سلول ملكه در حاشيه شانها ساخته شده و ملكه در اين سلولها تخمگذاري مي كند.شايان ذكر است كه تعداد سلولهاي ملكه در اين حال اغلب محدود بوده و كمتر از 7-6 عدد در تمام كندو است.اين گونه ملكه هاي پرورش يافته نيز از كيفيت خوبي برخوردار مي باشند.

ج- هنگام كشته شدنملكه و توليد ملكه اظطراري

در اين صورت تعدادي كارگرها بعي از سلولها را تغير داده و انها را به سلول ملكه تبديل مي كنند.اين گونه سلولهاي اضطراري  ملكه در سطح شانها ساخته شده و نسبت به كيفيت انها اطميناني وجود ندارد.

 

شاخون ملكه زنبورعسل

شاخون ملكه زنبورعسل

شاخون ملكه زنبورعسل

 
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 8270
  • 0