سایت زنبورعسل ایران: مطالب وبلاگ دكتر بحريني

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

موضوعات : بحريني

ترشحات غدد آرواره اي ملكه زنبورعسل شامل برخي اسيدهاي چرب و تركيبات معطر است كه بر توليد مثل كارگران و رشد تخمدانهاي آنان تاثير مي گذارد. ميزان ترشح تركيب 9ODAدر ملكه هاي باكره، جفت خورده طبيعي و تلقيح نشده كاملا يكسان بوده و با افزايش كيفيت توليد مثلي ملكه، كاهش مي يابد (Strauss et al. 2008).

 

فرومون ملكه زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

پرورش ملکه با روش کلوآک بُرد Cloake Board

 

اين روش اولين بارتوسط يکی از زنبورداران بزرگ نيوزلندی بنامHarry Cloakeابداء گرديد. اين روش نسبت به ساير روشهای موجود دارای مزيت هائی بالاتر و راندمان بيشتری است و برای هر دو سيستم بدون ملکه و با ملکه مناسب است. در اين روش در ابتدا سلول ملکه در يک وضعيت بی ملکه ای برای افزايش درصد پذيرش قرار گرفته و سپس در وضعيت حضور ملکه برای افزايش کيفيت، به رشد خود ادامه می دهد. از اينرو در اين روش از کلنی ها شروع کننده و خاتمه دهنده يکجا استفاده می شود . آزمايشات نشان داده که در مقابل 143 زنبور پرستار که يک لارو را تغذيه می کنند، برای هر سلول ملکه در حدود 1600 زنبور پرستار بخدمت گرفته می شود. لارو ملکه در نژادهای اروپائی در حدود 4/5 روز تکامل يافته و وارد مرحله شفيرگی می شوند. سن لارو انتخاب شده برای پيوند زدن بسيار مهم است، لذا لاروها بايد 24 ساعت پس از تفريخ تخم انتخاب و به کاپ های مومی از قبل مهيا شده انتقال يابند. با تغذيه شربت شکر زنبوران تحريک به تغذيه بيشتر ملکه ها خواهند شد. در حين رشد و نمو لارو، رژيم غذائی تغيير کرده و به سمت مصرف مواد غذائی با درصد پروتئين بالاتر می رود. رژيم غذائی مورد استفاده در پرورش ملکه بر روی وزن ملکه، تعداد اواريول ها و اندازه و حجم کيسه ذخيره اسپرم موثر است

در اين روش از يک قاب چوبی دارای يک صفحه جداکننده که بين طبقه اصلی و طبقه فوقانی جای می گيرد، استفاده می گردد. اين قاب طوری طراحی شده که يک صفحه فلزی بصورت کشوئی در درون آن قرار گرفته و ارتباط بين دو بخش فوقانی و تحتانی (ملکه در بخش تحتانی فعاليت می کند) کندو را قطع می کند. با قرار دادن صفحه فلزی کشوئی در جای خود ارتباط بين دو بخش کندو قطع و يک وضعيت بی ملکه ای در بخش بالا بوجود می آيد و کلنی حالت يک شروع کننده را بخود می گيرد. سپس با حذف صفحه کشوئی ارتباط برقرار و قسمت فوقانی وضعيت يک کندوی خاتمه دهنده دارای ملکه را بخود خواهد گرفت

چند روز قبل از پيوند زنی بايست بين دو قسمت کلنی يک شبکه مانع ملکه قرار داده، سپس بر روی شبکه مانع ملکه قاب کلوآک بدون کشو بين دو کندو جای می گيرد. چند قاب با نوزادان جوان درب باز از قسمت پائين به قسمت بالا منتقل نموده تا زنبوران جوان به بخش فوقانی جلب شوند. بخش فوقانی بايست دارای قاب های شهد، گرده، نوزاد، برگه مومی و قاب شربت خوری باشد. کندو را به اندازه °180 کاملا چرخانيده بطوريکه ورودی بخش پائينی کندو در سمت مخالف حالت قبل قرار گيرد. اين ورودی را بسته تا زنبوران مجبور به استفاده از ورودی جديد بخش بالائی شوند. سپس زنبوران قسمت فوقانی توسط کيک گرده و شربت شکر تغذيه می شوند. يک روز قبل از پيوند زدن، صفحه کشوئی قاب کلوآک را در جای خود قرار داده تا ارتباط بين دو بخش کلنی قطع شود. ورودی پشتی بخش پائينی را کمی باز نموده تا زنبوران تشويق به پرواز و بازگشت از طريق ورودی بالائی شوند. در اين زمان نوزادان جوان از قسمت بالا حذف می گردند. در روز اول پيوند زنی اجازه داده تا 24-12 ساعت کلنی حالت نرمال خود را باز يافته و پس از پيوند زدن قاب حاوی سلول های ملکه را در قسمت ميانی قاب ها قرار داد. يک روز پس از اينکه سلول های ملکه پذيرفته شدند، صفحه کشوئی قاب کلوآک را برداشته تا کلنی ملکه دار قوی در اختيار داشته باشيم. سپس ورودی پشتی کندو مسدود شود. پس از گذشت 4/5 روز که شاخون ها کاملا بافته شدند، آنان را ميتوان برداشت و به يک کلنی پرستار برای رشد کامل منتقل نمود. در روز چهارم و يا پنجم مجددا ميتوان اقدام به پيوند زنی و توليد سلول های ملکه نمود. قبل از تولد ملکه ها، در روز دهم و يا يازدهم بعد از پيوند زنی شاخون ها را از کلنی های پرستار خارج میشوند

کلنی بانک همان کلنی پرستار و يا انکوباتور است که برای نگهداری سلولهای بافته شده ملکه و يا قفس های دارای ملکه باکره در روش کلوآک بُرد مورد استفاده قرار می گيرد. اين کلنی دارای نوزاد بوده اما فاقد ملکه است. البته لازمست که مرتبا به کلنی های پشتيبان زنبور جوان پرستار و نوزاد اضافه شود. ملکه هائی که در کلنی بانک بدون نوزاد نگهداری شوند مرگ و مير بالاتری داشته و آسيب پذيرتر هستند. حضور نوزادان در کلنی بويژه لاروهای در حال رشدونمو، زنبوران پرستار را جذب و به رسيدگی و تغذيه ملکه های قفس شده ترغيب می کنند. وجود سلولهای درب باز حاوی نوزاد همچنين از تخمگذاری کارگران جلوگيری کرده، زيرا اين پديده در کلنی های بانک بدون نوزاد قابل مشاهده است. از سيستم کلوآک برد که قبلا راجع به آن بحث شد ميتوان برای تاسيس يک سيستم کلنی بانک خودکفا و انعطاف پذير استفاده کرد. از کلنی های بانک عموما برای انبار و نگهداری موقت استفاده می گردد. کلنی ها را می توان در اين سيستم سريعا به کلنی بانک و يا در صورت نياز به حالت يک کلنی توليد کننده عسل بازگرداند.

پرورش ملكه زنبورعسل

پر.رش ملكه زنبورعسل

ملكه زنبورعسل

ملكه زنبر عسل

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

پاسخ ایمنی زنبوران عسل در مقابل هجوم ویروس ها:

زنبوران عسل میزبان حداقل 18 ویروس بوده که تقریبا همگی آنان دارای یک رشته RNA  هستند. ویروس هائی همانند ویروس نوزاد کیسه ای SBV، تغییر شکل بالDWBV  و فلجی حاد APV قابل انتقال توسط کنه واروآ بوده که در سال های اخیر تلفات قابل توجه ای را متوجه کلنی های زنبورعسل ساخته و باعث پیدایش عارضه CCD شده اند. ویروس ها عمدتا ریبوزوم های سلول ها را آلوده می سازند. ریبوزوم ها اندام هائی هستند که در سیتوپلاسم هر سلول مشاهده شده و ساختار ژنتیکی RNA پیام آور  (mRNA) را خوانده و آنرا برای ساخت یک پروتئین واقعی ترجمه می نمایند. پاسخ ضد ویروس زنبورها بر اساس یک مکانیزم قدیمی است که برای اولین بار در گیاهان کشف شده و RNA interference )RNAi) نامیده می شود. این سیستم (RNAi) فعال شدن ژن ها و ترجمه کد ژنتیکی برای پروتئین سازی را متوقف می نمایند.

ویروس های با RNA  تک رشته ای  می توانند مستقیما توسط ریبوزوم ها به پروتئین ترجمه شده و سیستم ایمنی زنبورعسل را به نفع خود استثمار نمایند. در مرحله اول یک ذره ویروسی از طریق پروتئین های دریافت کننده (Receptor) موجود در سطح دیواره سلول (همانند سلول های معده، مغز و یا غدد بزاقی) سلول های میزبان را تشخیص داده و از طریق این دریافت کنندگان به دیواره سلولی متصل و  RNA خود را بدرون سیتو پلاسم (محتویات مایع درونی سلول) سلول آزاد می سازند. ریبوزوم سلول اشتباها  ویروس را یک رشته RNA طبیعی سلول محسوب نموده و آنرا به یک رشته پلی پروتئینی ترجمه می نماید. این رشته پلی پروتئینی سپس به پروتئین ویروس و  Micro-RNA’s تقسیم می شود. آنان سیستم ایمنی زنبور را تحت کنترل خود قرار داده و ریبوزوم را وادار به تولید رشته ویروس و پوشش پروتئینی ویروس می کنند. در نهایت ویروس نیاز داشته تا رشته RNA خود را کاملا تکثیر نماید (شکل 1). بدین منظور پروتئین ویروس تولید شده درسلول یک رشته اصلیRNA  ویروس را ساخته و یک کپی معکوس و قرینه از آنرا مجددا تولید نموده که سبب بوجود آمدن  RNA دورشته ای  (dsRNA=Double-Strand RNA) می شود. اگر تولید ویروس توسط سیستم ایمنی زنبور متوقف نگردد، هزاران ذره ویروسی در هر سلول ساخته خواهد شد.

شکل 1: مکانیزم تکثیر ویروس در یک سلول: در درون سلول DNA  می بایست به mRNA (یا  RNA پیام آور) ترجمه شده، که به عنوان حامل کد ژنتیکی سلول توسط ریبوزوم از روی آن کپی برداری نموده و رشته های پروتئین را می سازد. در صورت هجوم ویروس به سلول، سلول  RNA ویروس را همانند  DNA خود شناخته و پروتئین ویروس و یا  Micro-RNA را می سازد که در نهایت ساخت پروتئین در سلول را تحت فرمان خود قرار می دهد.

این یک مرحله بحرانی برای سیستم ایمنی بدن زنبور است که  dsRNA را به عنوان یک جسم خارجی تشخیص دهد و از تکثیر ویروس جلوگیری نماید. در پاسخ سیسم ایمنی، سلول شروع به تولید ساخت  siRNA  نموده که از غشاء دیواره سلولی گذشته و به سایر قسمت های بدن زنبورعسل انتقال می یابد ( Short-interfering RNA رشته کوتاهی از  RNA که توسط یک آنزیم یا  Dicer خرد می گردد. این رشته یک ترکیب ضد ویروسی است) (شکل 2) . به نظر می رسد که در صورتی که کارگران، لاروها را با ژله رویال تغذیه نمایند این ترکیب ضد ویروسی نیز  به آنان منتقل شده و بدن آنها را در مقابل هجوم ویروس ها محافظت می نماید.

شکل 2: آنزیم  های سلول زنبور که Dicer  نامیده می شوند، بلافاصله پس از تولید dsRNA ویروس آنرا تشخیص داده و آنرا به قطعات کوچکتر (siRNA) تقسیم می کند. سپس  siRNA  به پروتئین  Argonaute تبدیل و در نهایت به یک رشته Antisense متصل می شود و  RNA-Induced Silencing Complex= RISC  را شکل می دهد. این رشته به سایر رشته های جدید ویروس متصل شده و آنرا از بین می برند. این سیستم از تکثیر ویروس جلوگیری می نماید (Kang and Hong 2008).

اخیرا ترکیباتی توسط شرکت ها ی تجاری ساخته شده که می تواند این ترکیبات ضد ویروسی را در بدن  زنبورها فعال و بیماری های ویروسی ر ا کنترل نماید (Randy, O., 2010. Sick Bees: Part 4, Immune response to viruses. American Bee Journal, 1027-1032.).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

آپی موندیا کبک:


در تاریخ   16-18 نوامبر سال جاری میلادی سمپوزیوم آپی موندیا تحت عنوان «پرورش ملکه، سلکسیون و بهداشت زنبورعسل» در شهر کبک کانادا برگزار می شود. آخرین تاریخ ارسال خلاصه مقاله  15 ماه می  و ثبت نام  15 سپتامبر  می باشد. در این کنفرانس افراد زیر سخنرانی خواهند داشت:-Marla Spivak

 Breeding the Minnesota hygienic line.

Translating bee breeding research into beekeeping practice.

-Sue Cobey

The New World Carniolan Closed Population Breeding Program. Instrumental insemination, its use today.

-Ralph Büchler:

A German breeding program for increasing disease resistance and productivity of Carniolan bees.

Diversity and local adaptation of European honey bees as key factors for colony survival and productivity.

-Wolfgang Ritter

Thirty years experience with the control of Varroa destructor.

-Ingemar Fries

Nosema apis and Nosema ceranae – similar but different.

Virus infection, mite control and virus dynamics.

-Denis vanEnglesdorp

The bee informed partnership: epidemiology in action!.

Jay Evans

Genetic toolbox for bee health.

Survival of honey bees in the face of disease.

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

زنبوران آسیائی Apis cerana هنگام مواجهه با تهدید زنبوران واسپ در محل ورودی کندو از خود علائمی بنام «  من تو را دیدم» یا » I see you» برای دور نمودن واسپ بروز می دهند. در این رفتار تدافعی زنبوران نگهبان بدن و بال های خود را می لرزانند (Tan et al. 2012).

Apis cerana

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

در این تحقیق وسیله ای ساخته شده که می تواند مقدار روزانه    0.30  تا    0.35  میلی گرم فرمون نوزادی را در دراز مدت آزاد سازد. کلنی های تیمار شده در اواخر تابستان با این روش نسبت به کلنی های شاهد تعداد بیشتری زنبور جمع آوری کننده گرده به پرواز درآمده و مقدار بار گرده نیز بیشتر بود. همچنین نسبت جمعیت نوزاد و بالغ در کلنی های تیمار شده بطور معنی داری بیشتر بود (Pankiw et al. 2011).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

زنبوران تیمار شده با آفت کش  Imidacloprid نسبت به گروه کنترل دارای آلودگی بیشتری به اسپور نوزما بودند. این آزمایش نشان داد که استفاده از آفت کش ها در کنترل کنه ها و یا بیماری های زنبورعسل، در رشد و ازیاد سایر عوامل همانند بیماری نو زما تاثیر غیر مستقیم دارد (Pettis et al. 2012).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

آزمایشات افروزان و همکاران (2012) نشان داد که نانو ذرات بره موم (Nanopropolis) و عصاره بره موم استخراج شده از گیاه Ferula ovinaپتانسیل خوبی درممانعت از رشد باکتری ها و مخمرهائی همانند Staphylococcus aureusو Candida albicans  دارند. نانو ذرات، ذراتی به ابعاد 1-100 نانومتر بوده که می توان از آنها برای رساندن ترکیبات داروئی به بافت آلوده مورد نظر و درمان برخی بیماری ها بهره جست.

ادامه مطلب