رفتار بازنبورها

موضوعات : بازدید

رفتار بازنبورها

 

طرز کارکردن و رقتارتان برای زنبورها مهم است هیچوقت درکندو را بدون دود دادن باز نکنید و هیچوقت هم بیش از اندازه به داخل اندود ندهید.

دود دادن زیاد باعث گیجی و عصبانی شدن زنبورها می گرددبا دود دادن به زنبورها خواهید فهماند که ازانها قویترید.وقتی که انها شمارا از خودشان قویترحس کردند دیگربه شما حمله ورنخواهند شد.

هنگامی که کندو راباز کرده وبازنبورها کارمی کنید اگرزنبوری ناگاه به دست شما حمله کرد نترسید ودستتان رابسرعت عقب نکشید زیرادراین صورت حتما نیش خواهد زدواگر دست رابه همان حال نگهداریدنیش نمیزند.

از هر حرکت ناگهانی در مقبل جمعیت بپرهیزید چون از آنخوششان نمی آید و فورا حمل کرده و نیش می زنند . قاب را هیچگاه به زوربیرون نکشید زیرا ناگهان کنده شده و زنبور ها را عصبانی می کند مواظب باشیدکه قاب پر از زنبور از دستتان به زمین نیفتد که در این صورت زنبورها بهشما حمله کرده ونیش می زنند.

زنبور ها از بوی عرق بدشان می آید و به کسی که بدنش بویعرق بدهد یا به خود یا موهایش ادکلن و عطر زده باشد حمله می کنند بینرنگها سفید برایشان آرامش دهنده و قهوه ای ناراحت کننده است از پارچه هایپشمی به هر نحو و رنگی که باشند بدشان میاد. زهر زنبور عسل مصونیت موضعی میدهد

یعنی اگر زنبور نقطه ای از بدن را نیش زد و این نقطه متورم شد دفعه بعد اگر باز همین نقطه و اطرافش را نیش بزند دیگر متورم نمی شود.

در هوای بارانی و یا وقتی که هوای آفتابی تبدیل به هوایبارانی می شود زنبور ها ناراحتن در چنین مواقعی به کندوهایشان دست نزنیدکه حمله خواهند کرد.

الکل باعث عصبانیت زنبور ها می شود بعد از نوشیدنمشروبات حتی آب جو به کندو ها نزدیک نشوید هنگام کار کردن با زنبور ها جلویسوراخ پرواز نایستید زیرا نظم ورود و خروج آنها را به هم زده و زنبور هاکه تحمل بی نظمی را ندارند به شما حمله ور خواهند شد.  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : يكشنبه 31 ارديبهشت ماه 1391
  • 5108 بازدید
  • 0 نظر